Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en zijn onderdeel van elke overeenkomst en/of aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten door LBHbox/EMkwadraad, voorzover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten. LBHbox/EMkwadraad wil nimmer geacht worden impliciet de toepasselijkheid van andere voorwaarden te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen of offertes door LBHbox/EMkwadraad uitgebracht gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Alle aanbiedingen en prijzen vermeld in prijslijsten zijn vrijblij¬ vend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgegeven maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen welke betrekking hebben op een aanbieding, blijven, ook wanneer uit de aanbieding een opdracht voortvloeit, te allen tijde eigendom van LBHbox/EMkwadraad. Zij mogen zonder de uitdruk¬kelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond of afgegeven, worden bekend gemaakt, nagemaakt of anderszins gebruikt en dienen op eerste verzoek van LBHbox/EMkwadraad aan haar te worden geretourneerd.

3. Totstandkoming overeenkomst

Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komt een overeenkomst tussen LBHbox/EMkwadraad en een opdrachtgever pas tot stand op het moment dat een opdracht schriftelijk door LBHbox/EMkwadraad is bevestigd, dan wel wanneer met de levering een aanvang is gemaakt. LBHbox/EMkwadraad heeft te allen tijde het recht om ee¬n opdracht te weigeren zonder opgaaf van redenen. Mondelinge afspraken met, of toezeggingen door vertegenwoordigers of andere medewerkers van LBHbox/EMkwadraad zijn niet bindend, tenzij deze schrif¬telijk door LBHbox/EMkwadraad zijn bevestigd.

4. Levering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen met een bestemming binnen Nederland franco, inclusief verpakking. Zendingen naar het buitenland geschieden franco tot aan de grens, of tot de plaats van inscheping in boot, trein of vliegtuig. Voor orders met een nettowaarde beneden € 100,00 geldt een kleine order toeslag van € 12,50. Speciale emballage zoals kisten, pallets e.d. wordt in rekening gebracht. Indien transport wordt verzorgd door de koper, vindt levering plaats door aflevering aan de door de koper ingeschakelde transporteur.

5. Schade/reclamatie

Schades en/of andere gebreken aan de geleverde goederen, die kenne¬lijk het gevolg zijn van de wijze van transport, dienen door de koper onmiddellijk bij aankomst van de goederen aan de vervoerder te worden gemeld en voorts binnen 48 uur na aankomst van de goederen aan LBHbox/EMkwadraad te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder recht op vergoeding komt te vervallen. Overige klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen binnen 8 werkdagen na de dag van levering schriftelijk aan LBHbox/EMkwadraad te worden medegedeeld, onder nauwkeurige om¬schrij¬ving van de klacht, bij gebreke waarvan LBHbox/EMkwadraad het recht heeft om de klacht af te wijzen en zij geacht wordt de overeen¬komst correct te zijn nagekomen. Indien aan een reclamatie na verloop van deze termijn niettemin door LBHbox/EMkwadraad aandacht wordt geschonken, geschiedt dat geheel onverplicht en zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen.

6. Leveringstermijn, overmacht

Overschrijding van een eventueel overeengekomen leveringstermijn verleent de koper in geen geval recht tot annulering van de overeenkomst. Overschrijding van de eventueel overeengekomen leveringstermijn met minder dan 2 weken verleent de koper in geen geval recht tot schade¬loosstelling of andere vergoeding. Indien door LBHbox/EMkwadraad een eventueel overeengekomen leve¬ringstermijn wordt overschreden met een periode van langer dan 2 weken, verleent dat de koper geen recht tot schadeloosstelling indien deze overschrijding is te wijten aan overmacht zijdens LBHbox/EMkwadraad. Indien ten gevolge van overmacht blijvend of tijdelijk wordt verhin¬derd om de overeenkomst na te komen, kan zij deze geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verkla¬ring aan de koper, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan niet-tijdige levering van produc¬ten of diensten door de fabrikant of andere toeleveranciers van LBHbox/EMkwadraad, brand, werkstaking, verlies of beschadiging tijdens transport evenals iedere andere oorzaak, welke niet uitdruk¬ke¬lijk aan LBHbox/EMkwadraad kan worden verweten.

7. Garantie

LBHbox/EMkwadraad garandeert de deugdelijkheid van de geleverde producten naar de stand van de techniek en Nederlandse regelge¬ving op het moment van aflevering. LBHbox/EMkwadraad garandeert een goede en ongestoorde werking van de door haar geleverde producten gedurende de termijn van 1 jaar na de datum van aflevering.

Deze garantie geldt niet:

  • indien de koper reparaties verricht of laat verrichten of veranderingen aan de producten aanbrengt van welke aard ook, tenzij LBHbox/EMkwadraad daarvoor tevoren schriftelijk toestemming heeft verstrekt;
  • indien de geleverde producten niet zijn of worden gebruikt overeenkomstig de aard van het product of niet overeenkomstig de daarbij door LBHbox/EMkwadraad verstrekte aanwijzingen;
  • indien een gebrek is ontstaan ten gevolge van ondeskundige, onjuiste of slordige behandeling van het product, overbelasting, ongeschikte hulpapparatuur of door elektronische of elektrische invloeden;
  • indien een gebrek ontstaat in of ten gevolge van onderdelen, welke LBHbox/EMkwadraad op instructie van de koper bij derden zijn betrokken.

Op producten of onderdelen van producten die door LBHbox/EMkwadraad op instructie van de koper bij derden zijn betrokken, verleent LBHbox/EMkwadraad nimmer meer garantie dan de desbetreffende leverancier aan LBHbox/EMkwadraad verleent.

Een beroep op deze garantiebepalingen dient te worden gedaan binnen 2 weken nadat een gebrek aan het licht is getreden, bij gebreke waarvan het recht op deze garantie vervalt. Indien terecht een beroep op de garantiebepaling wordt gedaan, heeft LBHbox/EMkwadraad het recht om naar haar keuze tot reparatie of vervanging van het geleverde over te gaan of tot terugbetaling aan de koper van hetgeen door deze voor de levering werd betaald. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor leveranties binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Retourzendingen

LBHbox/EMkwadraad aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor de kosten van retourzendingen, of voor de daaruit voortvloeiende risico's, indien dat tevoren schriftelijk met de koper is overeengekomen. Indien LBHbox/EMkwadraad met een koper overeenkomt dat deze een of meer producten retour zendt, impliceert dit geenszins dat LBHbox/EMkwadraad annulering van een opdracht aanvaardt, of aansprakelijkheid voor gebreken aan het product of andere tekortkomingen in de leverantie erkent.

9. Schadeloosstelling/vrijwaring

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, aanvaardt LBHbox/EMkwadraad geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, bedrijfsschade, vervolgschade of andere indirecte schade of voor schade aan andere goederen, tenzij aan LBHbox/EMkwadraad grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden verweten. In ieder geval is iedere verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot het bedrag dat LBHbox/EMkwadraad aan de koper in rekening heeft gebracht voor het product dat de schade heeft veroorzaakt. De koper vrijwaart LBHbox/EMkwadraad voor schadeclaims van derden in verband met gebreken aan de geleverde producten, voor zover deze schadeclaims het bedrag dat LBHbox/EMkwadraad aan de koper voor de producten in rekening heeft gebracht, te boven gaan. LBHbox/EMkwadraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die de koper had kunnen voorkomen door de juistheid van de levering en de deugdelijkheid van de geleverde producten te controleren, alvorens deze in gebruik te nemen.

10. Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn verkeert de koper zonder nadere aanzegging van rechtswege in gebreke en wordt hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Ieder beroep op korting of compensatie met beweerdelijke tegenvorderingen van de koper op LBHbox/EMkwadraad is uitgesloten. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden thans vastgesteld op minimaal 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 125, - per openstaande factuur, een en ander te vermeerderen met de kosten van gerechtelijke executie.

11. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen gaat eerst op de koper over, op het moment dat hij de ter zake van de levering van deze goederen verschuldigde bedragen, met inbegrip van rente en kosten, aan LBHbox/EMkwadraad zal hebben voldaan. Het is de koper uitdrukkelijk verboden om onbetaalde goederen aan derden in fiduciaire eigendom over te dragen, te verpanden of anderszins te belasten.

12. Inbreuken van rechten op derden

Indien de koper aan LBHbox/EMkwadraad opdraagt artikelen te vervaardigen overeenkomstig tekeningen, modellen, monsters of andere van de koper afkomstige aanwijzingen garandeert de koper, dat door deze fabricage en/of levering geen merk, octrooi, model of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien LBHbox/EMkwadraad door derden niettemin aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper LBHbox/EMkwadraad daarvoor ten volle vrijwaren. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bovendoeld bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde producten is LBHbox/EMkwadraad gerechtigd om de fabricage en/of levering onmiddellijk te staken. In dat geval is de koper gehouden om LBHbox/EMkwadraad volledig schadeloos te stellen.

13. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke op welke wijze dan ook uit deze overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem.

Ulft, 01-09-2015