Privacy Statement

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met LBHbox (kvk 52870901) en EMkwadraad (kvk52466485), Riezenweg 9b 7021 PV, Ulft (KVK 09112747).

Laatst gewijzigd op 06 augustus 2018

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy statement uiteen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat LBHbox/EMkwadraad in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt

• het uitvoeren van een sollicatieprocedure

 Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• naam

• e-mailadres

• (mobiel) telefoonnummer

• gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij sollicitaties

• NAW-gegevens van jouw bedrijf

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

LBHBox/EMkwadraad maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Jouw wettelijke rechten

Je mag LBHbox/EMkwadraad vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je LBHbox/EMkwadraad verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info@emkwadraad.nl of info@lbhbox.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0315-640546 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.

Wijzigingen in deze privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.